NTCIRtop image

    GeoTime

NTCIR GeoTime 2010-11

NTCIR GeoTime Organisers

ENGLISH

Fredric C. Gey

Ray R. Larson

Jorge Machado

Email: gey at berkeley dot edu, ray at ischool dot berkeley dot edu, machadofisher at gmail dot com

JAPANESE

Masaharu Yoshioka

Email: yoshioka at ist dot hokudai dot ac dot jp

KOREAN

Sung-Hyon Myaeng

Email Myaeng at KAIST dot ac dot kr